Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej, instytucji kultury, księgarni. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

KDR może uzyskać członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać:

 • elektronicznie za pomocą:

– ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy
  Mickiewicza 7, pok. 23, I piętro,

Wykaz zniżek zamieszczony jest tutaj https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Załączniki