Jesteś tutaj: Gops » Przemoc » Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny

Przemoc w rodzinie – to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 §1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Co to jest „Niebieska Karta” ?

„Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie

to zespół obejmujący grupę profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na problem przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Problem przemocy w rodzinie stanowi poważne wyzwanie społeczne, wobec czego wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy.

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

Adresatami działań podejmowanych przez członów Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Rędziny, a w szczególności:

  • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
  • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
  • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, w których dochodzi do stosowania przemocy.
  • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Grupa Robocza, to zespół osób- przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny, w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”