Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne 2019/2020

Stypendium szkolne ma charakter socjalny i może je otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Rędziny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się    o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Rędziny.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń do ukończenia 24 lat;
 • słuchacz kolegium pracowników służb społecznych do ukończenia 24 lat.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku,                       a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień);
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne/dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Rozmiar i wielkość świadczenia uzależniona jest od środków finansowych w postaci dotacji celowej oraz ilości stypendystów. Udzielenie pomocy w postaci stypendium szkolnego następuje z chwilą napływu środków finansowych na ten cel.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Rędzinach  ul. Mickiewicza 7, pokój nr 23, w terminie od  1 do  15 września.

Do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Podstawą wypłaty stypendium szkolnego jest przedstawienie imiennych rachunków, faktur potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Załączniki