Zmiany w dodatku węglowymGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, iż ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dokonuje zmian w sposobie weryfikacji i wypłacie dodatku węglowego.

Najważniejsze zmiany to:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
    o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.;

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
  • źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym
ww. ustawą.

Na dzień 22 września 2022 r. Gmina Rędziny nie otrzymała środków finansowych na realizację zadania. Wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji i dopełnieniu pozostałych formalności określonych przepisami prawa. Zaistniała sytuacja nie jest zależna od Gminy Rędziny. Prosimy o cierpliwość.