Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gopsredziny.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączonych do artykułów zapisanych jest w formacie PDF co sprawia, iż nie są one dostępne cyfrowo,
  • brak na stronie internetowej treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo,
  • brak na stronie informacji w tekście ETR,
  • brak ostrzeżeń przed otwieraniem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-31.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Elementy aktywne w serwisie dostępne są za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dorota Dymicka, pomocspoleczna@redziny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  34 320 10 15, 34 420 19 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składa żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo. W żądaniu wskazany powinien być także sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, a także o przyczynach opóźnienia oraz o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  • Nowy budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Wolności 126 posiada dwa wejścia. Wejście pierwsze znajduje się bezpośrednio od ulicy Wolności, do tego wejścia prowadzą schody z obustronnymi barierkami. Drugie wejście umieszczone jest od strony parkingu budynku. Jest to wejście dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  • W budynku zapewnione są przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych
    i pionowych. Aby dostać się na piętro można skorzystać ze schodów, które posiadają obustronne barierki. Na piętro można się także dostać za pomocą windy.
  • Zarówno na parterze jak i na piętrze są oznaczone graficznie, dostosowane dla osób
    z niepełnosprawnościami toalety.
  • W budynku dostępne są informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, brak informacji dotykowej lub głosowej.
  • Na parkingu należącym do instytucji znajduje się miejsce dla osób
    z niepełnosprawnościami, jest ono oznaczone znakiem poziomym i pionowym.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach ma możliwość obsługi petentów
    w języku migowym na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wizyty
    w instytucji.
  • W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis wyposażony jest także w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące tj.: zmiana wielkości czcionki czy zmiana kontrastu.