Jesteś tutaj: Gops » Monitoring

Monitoring

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach ul. Wolności 126 Można się z nami kontaktować:
  • listownie, pisząc na adres siedziby,
  • telefonicznie pod numerem: 34 320 10 15,
  • pisząc na adres email ośrodka: gops@redziny.pl,
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres siedziby administratora, lub adres email: inspektor1@odocn.pl, telefonicznie – 503 724 226
 2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia administratora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego realizowanego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do usunięcia /nadpisania, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do ograniczenia przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotom, które na podstawie zawartych umów realizują obsługę techniczną i serwisową monitoringu wizyjnego Administratora oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Załączniki