Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy:

  • z tytułu urodzenia żywego dziecka;
  • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;
  • w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
  • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;
  • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Załączniki