Wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w GOPS

RODO i ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

Zapewniamy, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważną sprawą. Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

Informacje przekazane na tej stronie, mają wyjaśnić Państwu jakie Prawa Wam przysługują w zakresie ochrony danych osobowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Rędzinach jest administratorem Państwa danych.

Administrator danych to podmiot, decydujący w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe. Są sytuacje, kiedy to przepis prawa stanowi kto jest administratorem danych. Poniżej podajemy dane Administrtora Państwa danych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rędzinach przy ul. Wolności 126

Przetwarzając Państwa dane GOPS wypełnia obowiązek nałożony na niego przepisami prawa.

Jak długo będziemy przechowywać dane

Okres przez który przechowujemy dane wynika z przepisów prawa. W większości wypadków będzie to czas określony kategorią archiwalną dokumentów, która jest ustalana przez Archiwa Państwowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

Komu ujawniamy Państwa dane

W trosce o Państwa prywatność zapewniamy, że będą one udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

 • Jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa, np.: realizując żądanie sądu, policji;
 • Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodnie z treścią tej zgody.

Dane będą również ujawniane podmiotom przetwarzającym, realizującym obsługę techniczną i administracyjną GOPS oraz podmiotom realizującym świadczenia. Mogą to być na przykład:

 • Podmioty administrujące systemami informatycznymi GOPS.
 • Podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne.
 • Podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową, doradczą.
 • Podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów GOPS.

Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane wyłącznie na polecenie GOPS-u, a ich obowiązki w tym zakresie precyzuje zawarta umowa. Przed zawarciem umowy, GOPS sprawdza, czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy

Rozporządzenie ogólne tzw. Rodo zapewnia osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z przysługujących im praw. Poniższy opis wyjaśnia jak z nich skorzystać oraz wskazuje sytuacje, w których prawa te nie będą Państwu przysługiwały.

Prawo dostępu do swoich danych

Każda osoba, która zwróci się do GOPS z takim żądaniem, zostanie poinformowana, czy Ośrodek przetwarza jej dane osobowe oraz dodatkowo informacje:

 • W jakim celu dane są przetwarzane przez GOPS.
 • Jakie są kategorie tych danych.
 • Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 • Planowany okres, w którym dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu.
 • Jakie prawa Państwu przysługują.
 • W jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • Skąd GOPS ma dotyczące Państwa dane.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, gdyby było stosowane.
 • Mogą Państwo otrzymać również kopię Państwa danych.

Z uwagi na to, że ilość przetwarzanych w Ośrodku danych jest bardzo duża, Ośrodek może poprosić Państwa o sprecyzowanie, których danych dotyczy Państwa wniosek. Jeżeli wyszukanie danych wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, GOPS wezwie Państwa do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Ośrodek nie przekaże Państwu powyższych informacji i danych, jeżeli przepisy prawa nakazują mu zachowanie tych danych w tajemnicy lub jeżeli ich udostępnienie wpływałoby niekorzystnie na prawa innych osób.

Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

W przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – GOPS ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych.
 2. Jeżeli GOPS przetwarzałby dane z naruszeniem prawa powinien usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Jeżeli GOPS chciałby usunąć Państwa dane, bo nie są mu one już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku GOPS poprosi Państwa o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne w takim celu osobie, której dane dotyczą.
 4. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GOPS są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone, GOPS nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.  GOPS będzie mógł jednak wykonywać inne operacje jeżeli:

 1. Wyrazicie Państwo na to zgodę.
 2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Dla ochrony praw innej osoby fizycznej.
 4. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym

Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. GOPS tylko w wyjątkowych przypadkach przetwarza dane na podstawie zgody, a jeżeli zostanie ona wycofana, powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:
  1. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Proszę zauważyć, że GOPS powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
  2. wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. GOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GOPS powinien usunąć Państwa dane, nawet, jeśli nie złożą Państwo żądania usunięcia tych danych.
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. GOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Punkt 6 nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Proszę zwrócić uwagę, że w większości przypadków, GOPS przetwarza dane w celu realizacji obowiązku prawnego. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw w sytuacji, gdy prawo to Państwu nie przysługuje, GOPS poinformuje Państwa, że nie może uwzględnić sprzeciwu.

Prawo to może znieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, GOPS poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu.

Prawo do przeniesienia danych

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

Aktualnie GOPS nie przetwarza danych spełniających powyższe warunki i w związku z tym nikomu nie przysługuje prawo do przeniesienia danych.

 

W jaki sposób mogą państwo skorzystać z tych praw

Aby skorzystać z prawa do poprawienia lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do pracownika, który prowadzi Państwa sprawę.

Aby skorzystać ze pozostałych praw, mogą Państwo zwrócić się do pracownika GOPS, który przekaże Państwa wniosek do odpowiedniej osoby lub złożyć wniosek drogą pocztową.

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, GOPS będzie musiał najpierw potwierdzić Państwa tożsamość i może poprosić złożenie wniosku inną drogą lub osobistą wizytę.

Wycofanie zgody

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku GOPS nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody.

Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już udostępnione.

Po wycofaniu zgody, GOPS będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody.

Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik.

Gdzie uzyskają państwo dodatkowe informacje

 • Dodatkowych informacji udzieli Państwu każdy pracownik GOPS.
 • Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej osoby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować:
  1. Poczta elektroniczna: inspektor1@odocn.pl
  2. Pisząc na adres pocztowy ośrodka

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych.