Nowelizacja ustawy o dodatku węglowymGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego MAJĄ PRAWO ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO CELEM USTALENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU.

Nowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

• Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”). Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. w takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
• Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.
• W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.
• W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

Warunkiem powtórnego rozpatrzenia wniosku w świetle znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym i ewentualnego przyznania tego świadczenia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022 r.
Osoby, które nie złożą powtórnie wniosku nie otrzymają świadczenia.

W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami mieszkańców poniżej zamieszczamy link do „Poradnika dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego” opracowany przez Ministerstwo Klimatu  i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego