DODATEK OSŁONOWY 2024DODATEK OSŁONOWY 2024

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w postaci dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024 r. o dodatek osłonowy tylko tym osobom , które spełniają kryterium dochodowe.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych   w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku  o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się „13’ i „14” emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach przy  ul. Wolności 126, 42-242 Rędziny pok. 2 lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

 

 

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

  1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
  2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
  3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
  4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
  5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
  6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
  7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
  8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
  9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym?
Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

 

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy 2024  – pobierz