WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W LATACH 2019 – 2023DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W LATACH 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE W KWOCIE 58 800 ZŁ,

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 98 000 ZŁ.

Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany
z budżetu Państwa zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach, a także dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program wspiera finansowo gminy w udzieleniu pomocy w formie posiłku (w tym jednego gorącego posiłku w szkole), świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,  jest  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz  organów  prowadzących  publiczne  szkoły  podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Program  jest  realizowany  w  latach  2019–2023  i  obejmuje  swoim  zasięgiem wszystkie województwa.