Program Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

  • matka i ojciec
  • opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
  • Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Winsoki w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane  ood dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczna- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rędzinach. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Załączniki