“Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w gminie RędzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach uczestniczy w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W związku z zakwalifikowaniem do Programu Gmina Rędziny z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację „dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny” otrzymała 15.309,00 zł.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Celem realizacji zadań jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinach biologicznych, w których zdiagnozowano problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego (zapotrzebowanie na asystenta rodziny w danym środowisku wskazać może również sąd oraz inne osoby, instytucje), który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w danej rodzinie potwierdzi występowanie trudności mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa, dobra dziecka/dzieci. O asystę rodzinną starać może się również rodzic, który czuje, iż jego umiejętności wychowawcze wymagają wsparcia i wzmocnienia, przechodzący kryzys życiowy, rodzinny czy ekonomiczny.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Współpraca z rodziną oparta jest o plan pracy, który z założenia jest długofalowy. Asystent rodziny pracuje z nią w zależności od potrzeb. Jeżeli rodzina nie wykazuje chęci i zaangażowania we współpracy z nim, możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym jej zakończeniu.